Top

Tu gaqvT saitis xedvis problema, daaklikeT aq

2018-05-23

მობილური: (+995) 597 75 48 85

ელ-ფოსტა:

ანაზღაურების პირობები : 30ლარი
სამუშაოს მდებარეობა : თბილისი
  • განათლება : საშუალო
  • გამოცდილება : 5 წლიდან - 10 წლამდე
  • ამჟამინდელი მდგომარეობა : სამუშაოს მაძიებელი
  • კონტრაქტი : გრძელვადიანი კონტრაქტი

Damxmare

GEO1216623
Vimushaveb damxmare mushad, nebismier samushaoze normaluli anazxaurebit 597754885