Top
2019-05-15

vakansiis aRwera

animacia egvipteSi

GEO1297337
animacia egvipteSi
Tbilisi
  • ganaTleba : saSualo
  • gamocdileba : damwyebi
  • kontraqti : mokle vadiani kontraqti
  • enebi

    inglisuri

    damwyebi

xelfasi : 350€ 1 140.81lari

vakansiis detalebi

gepatiJebiT 32 wlamde sporti s moyvarul axalgazdebs samuSaod egvipris kurorze , zRvis pira qalaqSi , 5* sastumroSi animatorad.
kontaqti minimum sami Tve.
sacxovrebeli oTaxi sastumroSi , ufaso kveba, viza da dazRveva.
dassveneba erTi dRe kviraSi .
ufro vrclad dagvikavSirdiT miTiTebul nomerze ( viberi,vocaf)

kontaqti

mobiluri: (+20) 0101 664 2894

el-fosta: