Top

reklama

yvelaferi...
yvelgan!
ufaso gancxadebebi
gancxadebebi uZravi qoneba - saxliko.ge, ufaso gancxadebebis saiti saqarTveloSi. modiT da ixileT Cvens saitze, ukve aTasobiT gancxadebebi daelodeba Tqven ... da ratom ar Tqveni advilia da 100% ufasod! Tqven gaqvT bevri produqti an gancxadebebi, SeqmnaT.
2023-09-01

vakansiis aRwera

Თonis puris, SoTis Მcxobeli, ᲛeTone

GEO1471453
Თonis puris, SoTis Მcxobeli, ᲛeTone
demetre Tavdadebulis quCa, foTi, kunZuli, foTi, samegrelo-zemo svaneTi, 4400, saqarTvelo
  • ganaTleba : profesiuli ganaTleba
  • gamocdileba : 5 wlidan - 10 wlamde
  • kontraqti : grZelvadiani kontraqti
xelfasi : 6 000l

vakansiis mdebareoba

vakansiis detalebi

Facebook 👉 babus tone
babus Tonis qsels7 filialSi esaWiroeba gamocdili mcxobelebi.
anazRaureba dReSi 80 dan 220 laramde.
yvela filiali aris foTSi.
yvela filials yavs gamyidveli.
555 950955
555 769977

kontaqti

mobiluri: (+995) 577 78 17 00