Top

reklama

modiT da ixileT Cvens saitze, ukve aTasobiT gancxadebebi daelodeba Tqven ... da ratom ar Tqveni advilia da 100% ufasod! Tqven gaqvT bevri produqti an gancxadebebi, SeqmnaT Tqveni onlain maRazia (eleqtronuli komerciis maRazia) da jgufuri gancxadebis Tqvens maRazia! Webmaster, daamateT Tqveni saiti Cvens direqtoria.
2019-12-02

vakansiis aRwera

Sveicari

GEO1337182
Sveicari
Tbilisi
  • sqesi : mamakaci
  • ganaTleba : arasruli saSualo
  • gamocdileba : damwyebi
xelfasi : 400lari

vakansiis detalebi

gvesaWiroeba 30 wlmde mamakaci, Sveicaris poziciaze, TbilisSi mdebare sastumroSi

anazRaureba cvla 40 lari - 400 lari.
grafiki. yovel me-3 dRes 24 saaTiani cvla.
sastumro uzrunvelyofs kvebiT.

samuSaos maZieblisaTvis registracia da konsultacia ufasoa.

ofisis misamarTi.
metro marjaniSvili.aRmaSeneblis 108. me-3 sarTuli, nomeri 5 ofisi.

gasaubrebebi tardeba 12.00 dan-16.00 saaTamde.

dainteresebis SemTxvevaSi dagvikavSirdiT.
(551) 111 036
(557) 987 643

kontaqti

mobiluri: (+995) 557 98 76 43