Top
2019-06-11

vakansiis aRwera

davasaqmeb stilists

GEO1303132
Tbilisi varkeTili
  • ganaTleba : arasruli saSualo
  • gamocdileba : 1 wlidan - 3 wlamde
xelfasi : 1lari

vakansiis detalebi

metro varkeTilTan mdebare silamazis salon "qeTi"-s esaWiroeba mamakacis stilisti . saloni aris 5 wlis gaxsnili.pirobebze damikavSirdiT am nomerze: 558-44-14-55 (qeTi)

kontaqti

mobiluri: (+995) 551 33 00 39

el-fosta: