Top

reklama

modiT da ixileT Cvens saitze, ukve aTasobiT gancxadebebi daelodeba Tqven ... da ratom ar Tqveni advilia da 100% ufasod! Tqven gaqvT bevri produqti an gancxadebebi, SeqmnaT Tqveni onlain maRazia (eleqtronuli komerciis maRazia) da jgufuri gancxadebis Tqvens maRazia! Webmaster, daamateT Tqveni saiti Cvens direqtoria.
2019-09-02

vakansiis aRwera

gvesaWiroeba damlagebeli dRis da Ramis cvlebSi

GEO1314542
Tbilisi
  • ganaTleba : arasruli saSualo
  • gamocdileba : damwyebi
xelfasi : 25lari

vakansiis detalebi

gvesaWiroeba damlagebeli dRis da Ramis cvlebSi qalbatonebi 8 saaTidan 8 saaTamde rogorc dRe aseve RamiT xelfasi 25 lari.

kontaqti

mobiluri: (+995) 592 01 98 71