Top

reklama

modiT da ixileT Cvens saitze, ukve aTasobiT gancxadebebi daelodeba Tqven ... da ratom ar Tqveni advilia da 100% ufasod! Tqven gaqvT bevri produqti an gancxadebebi, SeqmnaT Tqveni onlain maRazia (eleqtronuli komerciis maRazia) da jgufuri gancxadebis Tqvens maRazia! Webmaster, daamateT Tqveni saiti Cvens direqtoria.
gancxadebebi uZravi qoneba - saxliko.ge, ufaso gancxadebebis saiti saqarTveloSi. modiT da ixileT Cvens saitze, ukve aTasobiT gancxadebebi daelodeba Tqven ... da ratom ar Tqveni advilia da 100% ufasod! Tqven gaqvT bevri produqti an gancxadebebi, SeqmnaT
2020-09-23

vakansiis aRwera

gvesaroeba qarxnebSi muSebi

GEO1359635
Tbilisi
  • sqesi : mamakaci
  • ganaTleba : profesiuli ganaTleba
  • gamocdileba : damwyebi
  • pozicia : sxva
xelfasi : 600lari

vakansiis detalebi

saswrafod! qarxnebSi ( rZis, salfeTqebi, suvenirebis, sakonditro da a. S) gvesaWiroeba muSebi. SegviZlia warmoebebi SegirCioT teritoriebis miedviT. amJmad vagzlis teritoriaze xelsaxocebis warmoebaSi gvsaWiroeba operatori mamakaci saqmis adgilze SeswavliT da SemfuTveli qalbatonebi. msurvelebi dagvikavSiriT nom: 574229368

kontaqti

sxva: 591407685