Top

reklama

modiT da ixileT Cvens saitze, ukve aTasobiT gancxadebebi daelodeba Tqven ... da ratom ar Tqveni advilia da 100% ufasod! Tqven gaqvT bevri produqti an gancxadebebi, SeqmnaT Tqveni onlain maRazia (eleqtronuli komerciis maRazia) da jgufuri gancxadebis Tqvens maRazia! Webmaster, daamateT Tqveni saiti Cvens direqtoria.
gancxadebebi uZravi qoneba - saxliko.ge, ufaso gancxadebebis saiti saqarTveloSi. modiT da ixileT Cvens saitze, ukve aTasobiT gancxadebebi daelodeba Tqven ... da ratom ar Tqveni advilia da 100% ufasod! Tqven gaqvT bevri produqti an gancxadebebi, SeqmnaT
2019-06-26

vakansiis aRwera

mZRoli marjvena saWian satvirTo manqanaze amwe manipulatoriT

GEO1306348
var
  • sqesi : mamakaci
  • ganaTleba : arasruli saSualo
  • gamocdileba : < 1 weli

vakansiis detalebi

Sps leno motorsi acxadebs vakansias mZRolis, marjvena saWian satvirTo manqanaze amwe manipulatoriT poziciaze. darekeT Semdeg nomerze 599006046

kontaqti

mobiluri: (+995) 558 79 95 57

el-fosta: