Top

reklama

modiT da ixileT Cvens saitze, ukve aTasobiT gancxadebebi daelodeba Tqven ... da ratom ar Tqveni advilia da 100% ufasod! Tqven gaqvT bevri produqti an gancxadebebi, SeqmnaT Tqveni onlain maRazia (eleqtronuli komerciis maRazia) da jgufuri gancxadebis Tqvens maRazia! Webmaster, daamateT Tqveni saiti Cvens direqtoria.
2019-07-05

vakansiis aRwera

mesaWiroeba momvleli

GEO1308064
Tbilisi
  • sqesi : qali
  • ganaTleba : arasruli saSualo
  • gamocdileba : damwyebi
  • seqtorebi : saxli
  • pozicia : sxva
  • kontraqti : grZelvadiani kontraqti
xelfasi : 450lari

vakansiis detalebi

mesaWiroeba momvleli 57 wlis insultiani mamakacisTvis. misamarTi: afrika. dawvrilebiTi informaciisTvis darekeT 577264675

kontaqti

mobiluri: (+995) 574 67 77 55