Top

reklama

modiT da ixileT Cvens saitze, ukve aTasobiT gancxadebebi daelodeba Tqven ... da ratom ar Tqveni advilia da 100% ufasod! Tqven gaqvT bevri produqti an gancxadebebi, SeqmnaT Tqveni onlain maRazia (eleqtronuli komerciis maRazia) da jgufuri gancxadebis Tqvens maRazia! Webmaster, daamateT Tqveni saiti Cvens direqtoria.
2019-06-12

vakansiis aRwera

veZebT damlagebels

GEO1303402
Tbilisi >> Zveli Tbilisi
  • sqesi : qali
  • ganaTleba : profesiuli ganaTleba
  • gamocdileba : damwyebi
  • seqtorebi : sxva seqtorebi
xelfasi : 450lari

vakansiis detalebi

sastumros tipis binebisTvis veZebT damlagebels. grafiki: yovel dRe, dReSi 4-5 saaTi. detaluri informaciisTvis darekeT nomerze597 99 32 77 sofo.

kontaqti

mobiluri: (+995) 597 99 32 77

el-fosta: