Top

reklama

modiT da ixileT Cvens saitze, ukve aTasobiT gancxadebebi daelodeba Tqven ... da ratom ar Tqveni advilia da 100% ufasod! Tqven gaqvT bevri produqti an gancxadebebi, SeqmnaT Tqveni onlain maRazia (eleqtronuli komerciis maRazia) da jgufuri gancxadebis Tqvens maRazia! Webmaster, daamateT Tqveni saiti Cvens direqtoria.
2019-12-02

vakansiis aRwera

ZiZa 2 wlis gogosTan vakeSi

GEO1337176
Tbilisi
  • ganaTleba : profesiuli ganaTleba
  • gamocdileba : kursdamTavrebuli
xelfasi : 600lari

vakansiis detalebi

✅✅✅dasaqmebis centri workspace acxadebs vakansias ZiZis poziciaze 2 wlis gogonasTan.
grafiki - 10:00 dan 19:00 mde
anazRaureba: 600 lari
kadris asaki - 45 wlamde.
dasveneba 1 dRe
teritoria - vake (vakis parkTan)
dainteresebis SemTxvevaSi dagvikavSirdiT
☎️ 555 507 505

kontaqti

mobiluri: (+995) 555 50 75 05