Top

reklama

yvelaferi...
yvelgan!
ufaso gancxadebebi
gancxadebebi uZravi qoneba - saxliko.ge, ufaso gancxadebebis saiti saqarTveloSi. modiT da ixileT Cvens saitze, ukve aTasobiT gancxadebebi daelodeba Tqven ... da ratom ar Tqveni advilia da 100% ufasod! Tqven gaqvT bevri produqti an gancxadebebi, SeqmnaT.
2024-03-18

vakansiis aRwera

berZnuli enis pedagogi

GEO1408121
berZnuli enis pedagogi
Tbilisi
  • ganaTleba : magistraturia
  • gamocdileba : 3 wlidan - 5 wlamde
  • pozicia : maswavlebeli

vakansiis detalebi

ofiss esaWiroveba berZnuli enis pedagogi .dainteresebulma pirebma mogvmarTeT misamarTze: Tbilisi, m. marjaniSvili d. aRmaSeneblis gamz. №108 III sarT. oTaxi №17. an dagvikavSirdiT tel: 593 18 71 10, 593 45 07 70, 2 94 18 29

kontaqti

mobiluri: (+995) 593 18 71 10

telefoni: (+995) 032 294 18 29

sxva: 593 45 07 70