Top

reklama

yvelaferi...
yvelgan!
ufaso gancxadebebi
gancxadebebi uZravi qoneba - saxliko.ge, ufaso gancxadebebis saiti saqarTveloSi. modiT da ixileT Cvens saitze, ukve aTasobiT gancxadebebi daelodeba Tqven ... da ratom ar Tqveni advilia da 100% ufasod! Tqven gaqvT bevri produqti an gancxadebebi, SeqmnaT.
2023-05-17

vakansiis aRwera

dasaqmeba sameri jgufSi - mRebavi

GEO1462898
dasaqmeba sameri jgufSi - mRebavi
Tbilisi, Temqa, isaakianis #1 nomeri (klinika jerarsis ukan, yofili puris qarxnis teritoriaze)
  • ganaTleba : saSualo
  • gamocdileba : 1 wlidan - 3 wlamde
xelfasi : 3 000€ 8 388.69l

vakansiis mdebareoba

vakansiis detalebi

sameri jgufi gaxlavT Sida karis mwarmoebeli kompania, romelic orientirebulia maRali xarisxis produqtis Seqmnaze da momsaxurebaze.
am etapze kompania grZelvadiani TanamSromlobisTvis acxadebs vakansias mRebavis poziciaze.
ganixileba mxolod Sesabamisi gamocdilebis mqone adamianebi!
adgilmdebareoba: Tbilisi, Temqa, isaakianis 1 nomeri, klinika jerarsis ukan.

mRebavi "maliari" - gamocdilebis mqone

xelfasi aris maRali da ganisazRvreba gamomuSavebiT, romelic minimum Seadgens 3000 lars.
dainteresebulma pirebma darekeT:
+995598902490
+995598902090

kontaqti

mobiluri: (+995) 598 90 20 90