Top

reklama

modiT da ixileT Cvens saitze, ukve aTasobiT gancxadebebi daelodeba Tqven ... da ratom ar Tqveni advilia da 100% ufasod! Tqven gaqvT bevri produqti an gancxadebebi, SeqmnaT Tqveni onlain maRazia (eleqtronuli komerciis maRazia) da jgufuri gancxadebis Tqvens maRazia! Webmaster, daamateT Tqveni saiti Cvens direqtoria.
2019-12-02

vakansiis aRwera

dasufTavebis TanamSromeli

GEO1337183
dasufTavebis TanamSromeli
Tbilisi
  • sqesi : qali
  • ganaTleba : arasruli saSualo
  • gamocdileba : damwyebi
xelfasi : 500lari

vakansiis detalebi

gvesaWiroeba 55 wlamde qalbatonebi, dasufTavebis TanamSromlis poziciaze,saburTalos da CuRureTis raionSi mdebare kompaniaSi.

anazRaureba 500 lari + dazRveva
samuSao cvlebSi.
09.00 dan-17.00 saaTamde/ 13.00 dan 21.00 saaTamde.
1 dRe dasveneba.

samuSaos maZieblisaTvis registracia da konsultacia ufasoa.

ofisis misamarTi.

metro marjaniSvili.aRmaSeneblis 108. me-3 sarTuli, nomeri 5 ofisi.

gasaubrebebi tardeba 12.00 dan-16.00 saaTamde.

dainteresebis SemTxvevaSi dagvikavSirdiT.
(551) 111 036
(557) 987 643

kontaqti

mobiluri: (+995) 557 98 76 43