Top

reklama

modiT da ixileT Cvens saitze, ukve aTasobiT gancxadebebi daelodeba Tqven ... da ratom ar Tqveni advilia da 100% ufasod! Tqven gaqvT bevri produqti an gancxadebebi, SeqmnaT Tqveni onlain maRazia (eleqtronuli komerciis maRazia) da jgufuri gancxadebis Tqvens maRazia! Webmaster, daamateT Tqveni saiti Cvens direqtoria.
2019-11-19

vakansiis aRwera

dezinfeqciis samsaxuri

GEO1292612
Tbilisi
  • sqesi : mamakaci
  • ganaTleba : saSualo
  • gamocdileba : damwyebi
xelfasi : 700lari

vakansiis detalebi

saswrafod! dezinfeqciis samsaxurSi gvesaWiroeba biWebi 18-45 wlamde 12-19 saaTamde anazRaureba gamomuSavebiT dRis bolos xelze. mogiwevT korpusebSi dezinfeqcia meti informaciisTvis darekeT.

kontaqti

sxva: 591407685