Top

reklama

modiT da ixileT Cvens saitze, ukve aTasobiT gancxadebebi daelodeba Tqven ... da ratom ar Tqveni advilia da 100% ufasod! Tqven gaqvT bevri produqti an gancxadebebi, SeqmnaT Tqveni onlain maRazia (eleqtronuli komerciis maRazia) da jgufuri gancxadebis Tqvens maRazia! Webmaster, daamateT Tqveni saiti Cvens direqtoria.
gancxadebebi uZravi qoneba - saxliko.ge, ufaso gancxadebebis saiti saqarTveloSi. modiT da ixileT Cvens saitze, ukve aTasobiT gancxadebebi daelodeba Tqven ... da ratom ar Tqveni advilia da 100% ufasod! Tqven gaqvT bevri produqti an gancxadebebi, SeqmnaT
2021-01-14

vakansiis aRwera

farmacevtebi

GEO1388002
farmacevtebi
Tbilisi
  • ganaTleba : bakalavriati
  • gamocdileba : < 1 weli

vakansiis detalebi

Sps farmameds esaWiroeba farmacevtebi.
aucilebelia samuSao gamocdileba minimum erTi weli;
afTiaqi mdebareobs gldanSi, muSaobs 24/7;
afTiaqi ar aris fsiqotropuli;
anazRaureba 400-700 laramde;.
dainteresebulma farmacevtebma gamoagzavneT CV miTiTebul meilze.
axvlediani.80@inbox.ru

kontaqti

el-fosta: