Top

reklama

modiT da ixileT Cvens saitze, ukve aTasobiT gancxadebebi daelodeba Tqven ... da ratom ar Tqveni advilia da 100% ufasod! Tqven gaqvT bevri produqti an gancxadebebi, SeqmnaT Tqveni onlain maRazia (eleqtronuli komerciis maRazia) da jgufuri gancxadebis Tqvens maRazia! Webmaster, daamateT Tqveni saiti Cvens direqtoria.
2019-10-08

vakansiis aRwera

gvesaWiroeba molare-konsultantebi

GEO1286693
Tbilisi
  • ganaTleba : arasruli saSualo
  • gamocdileba : damwyebi
xelfasi : 30lari

vakansiis detalebi

gvesaWiroeba molare konsultanti 45wlamde aqtiuri qalbatonebi dilis 8:00saTidan Ramis 11;00saaTamde dRegamoSvebiT Tu gsurT gnebavT yoveldge,SesaZlebelia naxevar ganakveTze, xelfasi 30lari tel:

kontaqti

mobiluri: (+995) 592 01 98 71