Top

reklama

modiT da ixileT Cvens saitze, ukve aTasobiT gancxadebebi daelodeba Tqven ... da ratom ar Tqveni advilia da 100% ufasod! Tqven gaqvT bevri produqti an gancxadebebi, SeqmnaT Tqveni onlain maRazia (eleqtronuli komerciis maRazia) da jgufuri gancxadebis Tqvens maRazia! Webmaster, daamateT Tqveni saiti Cvens direqtoria.
2019-08-12

vakansiis aRwera

kafe-bari “set-rumi” eZebs gamocdilebis mqone mzareuls mestiaSi samuSaod. anazRaureba SeTanxmebiT.

GEO1315553
zemo svaneTi >> mestia
  • ganaTleba : saSualo
  • gamocdileba : 5 wlidan - 10 wlamde

vakansiis detalebi

kontaqti

mobiluri: (+995) 592 92 29 20

el-fosta: