Top

reklama

modiT da ixileT Cvens saitze, ukve aTasobiT gancxadebebi daelodeba Tqven ... da ratom ar Tqveni advilia da 100% ufasod! Tqven gaqvT bevri produqti an gancxadebebi, SeqmnaT Tqveni onlain maRazia (eleqtronuli komerciis maRazia) da jgufuri gancxadebis Tqvens maRazia! Webmaster, daamateT Tqveni saiti Cvens direqtoria.
2020-02-17

vakansiis aRwera

kaxuri SoTis cxobis swavlis msurveli qalbatoni

GEO1335914
kaxuri SoTis cxobis swavlis msurveli qalbatoni
nafareulis q.15
  • sqesi : qali
  • ganaTleba : saSualo
  • gamocdileba : damwyebi
xelfasi : 40lari

vakansiis mdebareoba

vakansiis detalebi

mesaWiroba kaxuri SoTis cxobis swavlis msurveli qalbatoni, SemdegSi CemTan mcxobelad dasasaqmeblad. sasurvelia saxlis ToneSi cxobis gamocdileba. Tone mdebareobs vakeSi. samuSaos dawyebis dro 8.00 . xelfasi 40l+.

kontaqti

mobiluri: (+995) 551 20 18 29