Top
2019-08-16

vakansiis aRwera

kerZo dacvis samsaxurebi

GEO1135297
Tbilisi
  • ganaTleba : saSualo
  • gamocdileba : damwyebi
xelfasi : 400lari

vakansiis detalebi

saswrafod! gvesaWiroeba 45 wlamde qalbatonebi dacvaSi, dRis 14 saaTidan saRamos 22 saaTamde obieqtebi qalebisTvis misaRebi, afTiaqebis zedamxedveloba mogiwevT, gvWirdeba18- 55 wlamde mamakacebi yovel me-3 an me-2 dRes,yovel dRiuri sxvadasxva obieqtebze asakis da simaRlis mixedviT, anazRaureba 300-700 CaTvliT. msurvelebi dagvikavSirdiT tel: 591 40-76-85

kontaqti

sxva: 591407685