Top

reklama

modiT da ixileT Cvens saitze, ukve aTasobiT gancxadebebi daelodeba Tqven ... da ratom ar Tqveni advilia da 100% ufasod! Tqven gaqvT bevri produqti an gancxadebebi, SeqmnaT Tqveni onlain maRazia (eleqtronuli komerciis maRazia) da jgufuri gancxadebis Tqvens maRazia! Webmaster, daamateT Tqveni saiti Cvens direqtoria.
2019-07-12

vakansiis aRwera

konsultanti

GEO1309623
Tbilisi
  • ganaTleba : saSualo
  • gamocdileba : damwyebi
  • kontraqti : grZelvadiani kontraqti

vakansiis detalebi

mesaWiroeba konsultant gamyidveli wereTlis metros win eleqtro xelsawyoebis maRaziaSi.
aucilebeli moTxovnebi: 21 wlidan 40 wlamde. pasuxismgebliani Sromis moyvare da punktualuri
xelfasi fiqsirebuls + bonusi gamomigzavneT sivi Semdeg meilze nodar.cercvadze@gmail.com

kontaqti

mobiluri: (+995) 579 08 23 72

el-fosta: