Top

reklama

gancxadebebi uZravi qoneba - saxliko.ge, ufaso gancxadebebis saiti saqarTveloSi. modiT da ixileT Cvens saitze, ukve aTasobiT gancxadebebi daelodeba Tqven ... da ratom ar Tqveni advilia da 100% ufasod! Tqven gaqvT bevri produqti an gancxadebebi, SeqmnaT
modiT da ixileT Cvens saitze, ukve aTasobiT gancxadebebi daelodeba Tqven ... da ratom ar Tqveni advilia da 100% ufasod! Tqven gaqvT bevri produqti an gancxadebebi, SeqmnaT Tqveni onlain maRazia (eleqtronuli komerciis maRazia) da jgufuri gancxadebis Tqvens maRazia! Webmaster, daamateT Tqveni saiti Cvens direqtoria.
2021-02-09

vakansiis aRwera

mZRoli

GEO1258203
mZRoli
qeTevan wamebulis 69
  • sqesi : mamakaci
  • ganaTleba : saSualo
  • gamocdileba : 3 wlidan - 5 wlamde
  • seqtorebi : transporti da lojistika
  • pozicia : mZRoli/damtarebeli
  • mobiloba : erovnuli
  • kontraqti : Tavisufali grafiki
  • sasurveli samuSao saaTebi : sruli ganakveTi
  • avtomanqanis marTvis mowmoba : msubuqi avtomanqana

vakansiis mdebareoba

vakansiis detalebi

iandeqs taqsi acxadebs mZRolis vakansias kompaniis kuTvnil avtomobilebze samuSaod.
qira - 35 lari dReSi. kvira dRe mZRoli ar ixdis qiras.
manqana - TeTri toiota priusi. samuSao grafiki - Tavisufali.
mZRolis asaki - 26 wlidan zemoT

kontaqti

mobiluri: (+995) 574 10 44 28