Top

reklama

modiT da ixileT Cvens saitze, ukve aTasobiT gancxadebebi daelodeba Tqven ... da ratom ar Tqveni advilia da 100% ufasod! Tqven gaqvT bevri produqti an gancxadebebi, SeqmnaT Tqveni onlain maRazia (eleqtronuli komerciis maRazia) da jgufuri gancxadebis Tqvens maRazia! Webmaster, daamateT Tqveni saiti Cvens direqtoria.
2019-09-11

vakansiis aRwera

mcxobeli an damxmare

GEO1315817
mcxobeli an damxmare
Tbilisi
  • sqesi : qali
  • ganaTleba : saSualo
  • gamocdileba : 1 wlidan - 3 wlamde
  • seqtorebi : adamianuri resursebi
  • pozicia : sxva
  • kontraqti : grZelvadiani kontraqti, saswavlo, xelSekruleba, staJiori
  • sasurveli samuSao saaTebi : sruli ganakveTi
xelfasi : 700lari

vakansiis detalebi

sacxobebis qseli besT fudi acxadebs vakansias mcobelis an damxmaris poziciaze . 577250725 579102060

kontaqti

mobiluri: (+995) 577 25 07 25

el-fosta: