Top

reklama

gancxadebebi uZravi qoneba - saxliko.ge, ufaso gancxadebebis saiti saqarTveloSi. modiT da ixileT Cvens saitze, ukve aTasobiT gancxadebebi daelodeba Tqven ... da ratom ar Tqveni advilia da 100% ufasod! Tqven gaqvT bevri produqti an gancxadebebi, SeqmnaT.
yvelaferi...
yvelgan!
ufaso gancxadebebi
2023-11-18

vakansiis aRwera

mcxobeli qalbatoni

GEO1479628
mcxobeli qalbatoni
g. SatberaSvilis quCa 68a
  • sqesi : qali
  • ganaTleba : saSualo
  • gamocdileba : 1 wlidan - 3 wlamde
  • kontraqti : grZelvadiani kontraqti
xelfasi : 80l

vakansiis mdebareoba

vakansiis detalebi

vakansia! veZebT qalbatons, romelic gamoacxobs kaxur SoTs. SesaZlebelia adgilze Seswavlac. 09:00 -20:00. vake, SatberaSvilis quCaze. anazRaureba dRiurad 70-80 laridan. 568800211

kontaqti

mobiluri: (+995) 568 80 02 11