Top

reklama

modiT da ixileT Cvens saitze, ukve aTasobiT gancxadebebi daelodeba Tqven ... da ratom ar Tqveni advilia da 100% ufasod! Tqven gaqvT bevri produqti an gancxadebebi, SeqmnaT Tqveni onlain maRazia (eleqtronuli komerciis maRazia) da jgufuri gancxadebis Tqvens maRazia! Webmaster, daamateT Tqveni saiti Cvens direqtoria.
2020-02-12

vakansiis aRwera

mkeravi

GEO1346996
Dolidzis N4 Tbilisi
  • ganaTleba : arasruli saSualo
  • gamocdileba : < 1 weli
  • seqtorebi : vaWroba/ gayidvebi
xelfasi : 700lari

vakansiis detalebi

savaWro centr Tbilisi molSi(diRomSi) gvesaWiroeba mkeravi, romelic imuSavebs gadakeTebebze, dRiuri anazRaurebiT. miTiTebuli xelfasi mxolod sawyisia, SesaZlebelia gacilebiT metis gamomuSavebac.

kontaqti

mobiluri: (+995) 579 59 60 20