Top

reklama

gancxadebebi uZravi qoneba - saxliko.ge, ufaso gancxadebebis saiti saqarTveloSi. modiT da ixileT Cvens saitze, ukve aTasobiT gancxadebebi daelodeba Tqven ... da ratom ar Tqveni advilia da 100% ufasod! Tqven gaqvT bevri produqti an gancxadebebi, SeqmnaT
modiT da ixileT Cvens saitze, ukve aTasobiT gancxadebebi daelodeba Tqven ... da ratom ar Tqveni advilia da 100% ufasod! Tqven gaqvT bevri produqti an gancxadebebi, SeqmnaT Tqveni onlain maRazia (eleqtronuli komerciis maRazia) da jgufuri gancxadebis Tqvens maRazia! Webmaster, daamateT Tqveni saiti Cvens direqtoria.
2021-02-10

vakansiis aRwera

molare menejeri

GEO1295650
tbilisi
  • ganaTleba : profesiuli ganaTleba
  • gamocdileba : 1 wlidan - 3 wlamde
  • kontraqti : grZelvadiani kontraqti
xelfasi : 600lari

vakansiis detalebi

ofisSi gvesaWiroeba molare-menejeri. 25-35 wlis esTeturi garegnobis , komunikabeluri, energiuli axalgazrda qali.aucilebelia saofise umartivesi kompiuteruli programebis codna (vordi, eqseli, feinTi.),
rusuli da inglisuri ena - sasaubro doneze.
dasvenebis dRe SerCeviT.
samuSao saaTebi Cveulebriv 10 dan 6 saaTamde,
xelfasi 600₾ da bonusebi.

kontaqti

mobiluri: (+995) 599 46 99 69