Top

reklama

gancxadebebi uZravi qoneba - saxliko.ge, ufaso gancxadebebis saiti saqarTveloSi. modiT da ixileT Cvens saitze, ukve aTasobiT gancxadebebi daelodeba Tqven ... da ratom ar Tqveni advilia da 100% ufasod! Tqven gaqvT bevri produqti an gancxadebebi, SeqmnaT.
yvelaferi...
yvelgan!
ufaso gancxadebebi
2023-11-25

vakansiis aRwera

mwyemsi saqonlis momvleli

GEO1467670
mwyemsi saqonlis momvleli
gudautis 7 0119 tbilisi
  • ganaTleba : profesiuli ganaTleba
  • gamocdileba : 3 wlidan - 5 wlamde

vakansiis detalebi

mwyemsi/saqonlis momvleli, gvesaWiroeba agrofirmaSi samuSaod ( iveria agro ). sasurvelia iyos ojaxi. ferma mdebareobs Tbilisidan 80 kilometrSi. tel 599513049

kontaqti

sxva: 599513049