Top

reklama

modiT da ixileT Cvens saitze, ukve aTasobiT gancxadebebi daelodeba Tqven ... da ratom ar Tqveni advilia da 100% ufasod! Tqven gaqvT bevri produqti an gancxadebebi, SeqmnaT Tqveni onlain maRazia (eleqtronuli komerciis maRazia) da jgufuri gancxadebis Tqvens maRazia! Webmaster, daamateT Tqveni saiti Cvens direqtoria.
2020-02-16

vakansiis aRwera

mzareuli, xaWapuris mcxobeli,mexinkle

GEO1224217
Tbilisi
  • ganaTleba : profesiuli ganaTleba
  • gamocdileba : 1 wlidan - 3 wlamde

vakansiis detalebi

restorans esaWiroeba mzareuli civebSi. aseve mexinkle, romelsac ecodineba xaWapuric.
pirobebze SeTanxmeba piradad.

kontaqti

mobiluri: (+995) 599 46 99 69