Top

reklama

modiT da ixileT Cvens saitze, ukve aTasobiT gancxadebebi daelodeba Tqven ... da ratom ar Tqveni advilia da 100% ufasod! Tqven gaqvT bevri produqti an gancxadebebi, SeqmnaT Tqveni onlain maRazia (eleqtronuli komerciis maRazia) da jgufuri gancxadebis Tqvens maRazia! Webmaster, daamateT Tqveni saiti Cvens direqtoria.
gancxadebebi uZravi qoneba - saxliko.ge, ufaso gancxadebebis saiti saqarTveloSi. modiT da ixileT Cvens saitze, ukve aTasobiT gancxadebebi daelodeba Tqven ... da ratom ar Tqveni advilia da 100% ufasod! Tqven gaqvT bevri produqti an gancxadebebi, SeqmnaT
2020-03-16

vakansiis aRwera

ofisSi TanaSemwe

GEO1341993
Tbilisi
  • ganaTleba : bakalavriati
  • gamocdileba : < 1 weli
xelfasi : 500lari

vakansiis detalebi

ofiss esaWiroeba TanaSemwe gogona 22-28 wlis. romelic iqneba komunikabeluri da ecodineba saofise programebi vordi, eqseli da a.S. aseve feisbuqi.
samuSao saaTebi 10 dan 18 saaTamde.
dasvenebis dRe kvira.
inglisuri enis codna aucilebelia, xolo rusulis - kiTxvis doneze.
sasurvelia cxovrobdes isani-samgoris teritoriaze.

kontaqti

mobiluri: (+995) 599 46 99 69