Top

reklama

modiT da ixileT Cvens saitze, ukve aTasobiT gancxadebebi daelodeba Tqven ... da ratom ar Tqveni advilia da 100% ufasod! Tqven gaqvT bevri produqti an gancxadebebi, SeqmnaT Tqveni onlain maRazia (eleqtronuli komerciis maRazia) da jgufuri gancxadebis Tqvens maRazia! Webmaster, daamateT Tqveni saiti Cvens direqtoria.
2019-08-19

vakansiis aRwera

s a s w r a f o d !

GEO1316692
s a s w r a f o d !
Tbilisi
  • sqesi : mamakaci
  • ganaTleba : arasruli saSualo
  • gamocdileba : 3 wlidan - 5 wlamde
xelfasi : 40lari

vakansiis detalebi

saswrafod gvesaWiroeba gamocdili meSaurme. keTilsindisieri, Sromismoyvare da punqtualuri. asaki 20-40 wlamde.

kontaqti

mobiluri: (+995) 593 73 38 10