Top

reklama

modiT da ixileT Cvens saitze, ukve aTasobiT gancxadebebi daelodeba Tqven ... da ratom ar Tqveni advilia da 100% ufasod! Tqven gaqvT bevri produqti an gancxadebebi, SeqmnaT Tqveni onlain maRazia (eleqtronuli komerciis maRazia) da jgufuri gancxadebis Tqvens maRazia! Webmaster, daamateT Tqveni saiti Cvens direqtoria.
2019-11-21

vakansiis aRwera

samrecxaoebis qseli - avtomrecxavi/moiSiki - mcxeTa,sololaki,orTaWala,gldani

GEO1295647
samrecxaoebis qseli - avtomrecxavi/moiSiki - mcxeTa,sololaki,orTaWala,gldani
Tbilisi
  • sqesi : mamakaci
  • ganaTleba : arasruli saSualo
  • gamocdileba : < 1 weli
  • seqtorebi : transporti da lojistika
  • pozicia : momsaxureba / servisi
  • mobiloba : erovnuli
  • kontraqti : grZelvadiani kontraqti
  • sasurveli samuSao saaTebi : sruli ganakveTi
xelfasi : 1 100lari

vakansiis detalebi

avtosamrecxaoebis qseli GreenWash acxadebs vakansias avtomrecxavis poziciaze
Cveni kompaniis gamocdileba 14 wels iTvlis. Cveni momxmareblebi arian rogorc sxvadasxva fizikuri pirebi, ise saxelmwifo da kerZo dawesebulebebi
Cveni obieqtebi mdebareobs Semdeg teritoriebze: sololaki, orTaWala, gldani, didube, mcxeTa (uaxloes momavalSi: saburTalo, diRomi, isani-samgori)
moTxovnebi:
• gamocdileba: 6 Tvidan - 2 wlamde
• punqtualoba da pasuxismgeblobis maRali done
• avtomobilis marTvis unari
pirobebi:
• anazRaureba - Semosavlis 30 - 35% - (saSualod gamodis 700 - 1500 lari xelze asaRebi)
• adgilmdebareoba - orTaWala,sololaki,gldani,didube,mcxeTa
• samuSao saaTebi - 08:30 - 21:00
sakontaqto - +995577181999 (damikavSirdnen damatebiT informaciaze)
dainteresebis SemTxvevaSi gadmoagzavneT Tqveni reziumeebi Semdeg meilze:
vacancy.greenwash.ge@gmail.com

kontaqti

mobiluri: (+995) 577 18 19 99

el-fosta: