Top

reklama

yvelaferi...
yvelgan!
ufaso gancxadebebi
gancxadebebi uZravi qoneba - saxliko.ge, ufaso gancxadebebis saiti saqarTveloSi. modiT da ixileT Cvens saitze, ukve aTasobiT gancxadebebi daelodeba Tqven ... da ratom ar Tqveni advilia da 100% ufasod! Tqven gaqvT bevri produqti an gancxadebebi, SeqmnaT.
2023-09-12

vakansiis aRwera

sawarmos damxmare TanamSromeli

GEO1475829
Tbilisi >> foniWala
  • ganaTleba : arasruli saSualo
  • gamocdileba : damwyebi

vakansiis detalebi

qvemo foniWalaSi mdebare sawarmoSi veZebT daxmare TanamSromels. gTavazobT stabilur samuSaos kargi pirobebiTa da anazRaurebiT.

kontaqti

mobiluri: (+995) 574 75 00 11

el-fosta: