Top

reklama

modiT da ixileT Cvens saitze, ukve aTasobiT gancxadebebi daelodeba Tqven ... da ratom ar Tqveni advilia da 100% ufasod! Tqven gaqvT bevri produqti an gancxadebebi, SeqmnaT Tqveni onlain maRazia (eleqtronuli komerciis maRazia) da jgufuri gancxadebis Tqvens maRazia! Webmaster, daamateT Tqveni saiti Cvens direqtoria.
2020-02-12

vakansiis aRwera

sawyobis damxmare

GEO1348069
Tbilisi
  • ganaTleba : arasruli saSualo
  • gamocdileba : damwyebi
xelfasi : 400lari

vakansiis detalebi

supermarketebis qseli spari eZebs sawyobis damxmareebs Tbilisis sxvadasxva ubnebSi.
anazRaureba: 400 lari + 50 %-iani fasdakleba kvebaze
dainteresebis SemTxvevaSi dagvikavSirdiT: 577 999 978

kontaqti

mobiluri: (+995) 591 51 80 42