Top
2017-01-10

vakansiis aRwera

silamazis salons

GEO1041860
silamazis salons
Metro.varketili
  • sqesi : qali
  • ganaTleba : saSualo
  • gamocdileba : kursdamTavrebuli
  • kontraqti : grZelvadiani kontraqti
  • sasurveli samuSao saaTebi : sruli ganakveTi
xelfasi : 600lari

vakansiis mdebareoba

vakansiis detalebi

moqmed silamazis salons esaWiroveba manikur pedikuris specialisti. metro. varkeTili. 568 65 25 10 <> 599 78 16 61

kontaqti

mobiluri: 568652510

el-fosta: