Top

reklama

modiT da ixileT Cvens saitze, ukve aTasobiT gancxadebebi daelodeba Tqven ... da ratom ar Tqveni advilia da 100% ufasod! Tqven gaqvT bevri produqti an gancxadebebi, SeqmnaT Tqveni onlain maRazia (eleqtronuli komerciis maRazia) da jgufuri gancxadebis Tqvens maRazia! Webmaster, daamateT Tqveni saiti Cvens direqtoria.
2020-01-17

vakansiis aRwera

surogacia donacia maRali anazRaurebiT

GEO1046478
surogacia donacia maRali anazRaurebiT
gumbris 23 lika tbilisi
  • sqesi : qali
  • ganaTleba : saSualo
  • gamocdileba : damwyebi
  • pozicia : dasaqmebuli
xelfasi : 500$ 1 482.50lari

vakansiis detalebi

kompania S.p.s ,bednier momavals" esaWiroeba surogati da kvercxujredis donori qalbatonebi saukeTeso pirobebiT. anazRaureba surogati dedebis 17500dolari. donori 1300$dolari. konsultacia da eqimTan yvela viziti ufasoa. xelSekruleba formdeba notariusTan. Zalian martivi procedura. anonimuroba daculia. t;598 008 518

kontaqti

sxva: 593951155

mobiluri: (+995) 598 00 85 18

el-fosta: