Top

reklama

gancxadebebi uZravi qoneba - saxliko.ge, ufaso gancxadebebis saiti saqarTveloSi. modiT da ixileT Cvens saitze, ukve aTasobiT gancxadebebi daelodeba Tqven ... da ratom ar Tqveni advilia da 100% ufasod! Tqven gaqvT bevri produqti an gancxadebebi, SeqmnaT
modiT da ixileT Cvens saitze, ukve aTasobiT gancxadebebi daelodeba Tqven ... da ratom ar Tqveni advilia da 100% ufasod! Tqven gaqvT bevri produqti an gancxadebebi, SeqmnaT Tqveni onlain maRazia (eleqtronuli komerciis maRazia) da jgufuri gancxadebis Tqvens maRazia! Webmaster, daamateT Tqveni saiti Cvens direqtoria.
2019-12-13

vakansiis aRwera

surogaciisa da donaciis centri “Happy Family”

GEO1302333
surogaciisa da donaciis centri “Happy Family”
Тбилиси, Грузия
  • sqesi : qali
  • ganaTleba : saSualo
  • gamocdileba : damwyebi
  • seqtorebi : jamrTeloba/sxvadasxva
  • pozicia : dasaqmebuli
  • mobiloba : erovnuli
  • kontraqti : grZelvadiani kontraqti, mokle vadiani kontraqti, normatiuli, xelSekruleba, Tavisufali grafiki
xelfasi : 20 000$ 63 929.96lari

vakansiis mdebareoba

vakansiis detalebi

saswrafod gvesaWiroeba surogati dedebi da kvercxujredis donorebi,swrafi dasaqmebiT da maRali anazRaurebiT. konfidencialuroba daculia. Cven varT kompania da ar xvdebiT SuamavlebTan , iuridiuli mxare gamarTulia da Tqven daculi xarT.

kontaqti

sxva: tel: 574807680 an 598578080