Top
2019-08-12

vakansiis aRwera

ukrainul saremonto-samSeneblo kompanias "UBC" esaWiroeba promouterebi

GEO1297420
ukrainul saremonto-samSeneblo kompanias "UBC" esaWiroeba promouterebi
Tbilisi
  • ganaTleba : saSualo
  • gamocdileba : < 1 weli
xelfasi : 500lari

vakansiis detalebi

moTxovnebi:
* gogonebi da biWebi,
* asaki 22-27 weli,
* qarTuli, inglisuri da rusuli enebis salaparako doneze codna,
* komunikabeluroba,
* sasiamovno garegnoba,
* disciplinianoba.
samuSao pirobebi:
* kviraSi 6 samuSao dRe + 1 dRe dasveneba,
* xelfasi: 500 lari + % gayidvebidan (normaluri samuSaos pirobebSi xelfasi ganisazRvreba 1500 laridan da zemoT).
* gamosacdeli vada - 2 kvira.
telefoni: 558 29 88 92

kontaqti

el-fosta: