Top

reklama

gancxadebebi uZravi qoneba - saxliko.ge, ufaso gancxadebebis saiti saqarTveloSi. modiT da ixileT Cvens saitze, ukve aTasobiT gancxadebebi daelodeba Tqven ... da ratom ar Tqveni advilia da 100% ufasod! Tqven gaqvT bevri produqti an gancxadebebi, SeqmnaT
modiT da ixileT Cvens saitze, ukve aTasobiT gancxadebebi daelodeba Tqven ... da ratom ar Tqveni advilia da 100% ufasod! Tqven gaqvT bevri produqti an gancxadebebi, SeqmnaT Tqveni onlain maRazia (eleqtronuli komerciis maRazia) da jgufuri gancxadebis Tqvens maRazia! Webmaster, daamateT Tqveni saiti Cvens direqtoria.
2020-09-25

vakansiis aRwera

vacxadebT vakansias mTeli saqarTvelos maStabiT kurieris poziciaze !

GEO1370837
vacxadebT vakansias mTeli saqarTvelos maStabiT kurieris poziciaze !
saqarTvelo
 • sqesi : qali
 • ganaTleba : saSualo
 • gamocdileba : studenti
 • seqtorebi : vaWroba/ gayidvebi
 • pozicia : vaWroba / gayidvebis warmomadgeneli /teqnikiT vaWroba
 • mobiloba : regionaluri
 • kontraqti : grZelvadiani kontraqti, mokle vadiani kontraqti, xelSekruleba, studenturi samuSao
 • sasurveli samuSao saaTebi : sruli ganakveTi, 3-8
 • avtomanqanis marTvis mowmoba : motocikleti, msubuqi avtomanqana
 • enebi

  inglisuri

  saSualo

  qarTuli

  Tavisufali

  rusuli

  saSualo

vakansiis detalebi

vacxadebT vakansias mTeli saqarTvelos maStabiT kurieris poziciaze 18 dan 30 wlamde. samuSao grafiki
SeTanxmebiT. dainteresebulma pirebma Tqveni S.V gamogvigzavneT el misamarTze : nomrebik@gmail.com damatebiTi inmformaciisTvis dagvikavSirdiT
T:579024420

kontaqti

mobiluri: (+995) 579 02 44 20

el-fosta: