Top
2017-01-31

vakansiis aRwera

vakansia

GEO1041275
vakansia
rusTavi
  • ganaTleba : arasruli saSualo
  • gamocdileba : damwyebi
  • pozicia : sxva
xelfasi : 400lari

vakansiis mdebareoba

vakansiis detalebi

gvesaWiroeba axalgazrda pirebi kurieris poziciaze. aucilebeli moTxovnebi: asaki: 16-35 komunikabeluroba punqtualuroba pasuxismgeblobis grZnoba gunduri muSaobis unari. enebis codna: qarTuli, rusuli saofise programebis da internetSi muSaobis codna studenturi SeTavsebiT xelfasi 400 laramde grafiki: Tavisufali gTxovT gamoagzavnoT Tqveni CV gnawifashvili@inbox.ru el-fostaze, aucileblad fotosuraTiT. aseve miuTiTeT vakansiis dasaxeleba. Tel: - 555462461 giorgi nawifaSvili

kontaqti

sxva: kurieri