Top
2019-06-17

vakansiis aRwera

vakansia

GEO1288245
Serif ximSiaSvilis 89
  • ganaTleba : saSualo
  • gamocdileba : < 1 weli

vakansiis detalebi

sastumro biC hausi acxadebs vakansiebs Semdeg poziciebze:
gamocdili mzareuli mamakaci ( qarTul-evripuli samzareulos mcodne).
mzareulis damxmare qalbatoni 40 wlamde ( gamocdili).
barmenis poziciaze( moTxovna rusuli da inglisuri enebis codna).
mimtanebis poziciaze( moTxovna rusuli da inglisuri enebis codna,asaki 25 wlamde gogonebi an vaJebi.)
damlageblebis zedamxedvelis poziciaze gamocdili 40 wlamde asakis qalbatoni.
damlageblebi( 45 wlamde asakis qalbatonebi).
restornis menejeris poziciaze( gamocdili 40 wlamde asakis qalbatoni rusuli da inglisuri enebis mcodne).
administratoris poziciaze( moTxovna rusuli, inglisuri ena da kompiuteris codna, asaki 30 wlamde asakis gamocdili gogonebi).
gTxovT mobrZandeT gasaubrebaze:
q.baTumi, Serif ximSiaSvilis quCa nomeri 89, axali bulvaris bolos.
593 20 14 20. 571 065 058.

kontaqti

mobiluri: (+995) 593 20 14 20

el-fosta: