Top
2019-08-11

vakansiis aRwera

vakansia

GEO1306187
vakansia
Tbilisi
  • sqesi : qali
  • ganaTleba : saSualo
  • gamocdileba : damwyebi
  • seqtorebi : vaWroba/ gayidvebi
  • pozicia : konsultanti
  • mobiloba : erovnuli
  • kontraqti : grZelvadiani kontraqti
  • sasurveli samuSao saaTebi : sruli ganakveTi

vakansiis detalebi

mobilurebis aqsesuarebSi mesaWiroeba gamyidveli gogona,18 dan 30 wlamde,srul ganakveTze,anazRaureba 20 lari +bonusebi.dainteresebuli pirebi damikavSirdiT nomerze 598242653 an gamomigzavneT sivi mariam.eliauri.1@iliauni.edu.ge

kontaqti

mobiluri: (+995) 598 24 26 53

el-fosta: