Top

reklama

modiT da ixileT Cvens saitze, ukve aTasobiT gancxadebebi daelodeba Tqven ... da ratom ar Tqveni advilia da 100% ufasod! Tqven gaqvT bevri produqti an gancxadebebi, SeqmnaT Tqveni onlain maRazia (eleqtronuli komerciis maRazia) da jgufuri gancxadebis Tqvens maRazia! Webmaster, daamateT Tqveni saiti Cvens direqtoria.
2019-09-16

vakansiis aRwera

vakansia marketSi konsultanti

GEO1300393
vakansia marketSi konsultanti
imereTi >> quTaisi
  • ganaTleba : saSualo
  • gamocdileba : < 1 weli
xelfasi : 20lari

vakansiis detalebi

q.quTaisSi, p. iaSvilis #11, eveqsis saavadmyofos ezoSi gvesaWiroeba konsultanti, dRiuri anazRaureba 20 lari, damatebiTi informaciisTvis darekeT nomerze 591 32 96 32 an 591 10 49 69

kontaqti

mobiluri: (+995) 591 32 96 32

el-fosta: