Top

reklama

gancxadebebi uZravi qoneba - saxliko.ge, ufaso gancxadebebis saiti saqarTveloSi. modiT da ixileT Cvens saitze, ukve aTasobiT gancxadebebi daelodeba Tqven ... da ratom ar Tqveni advilia da 100% ufasod! Tqven gaqvT bevri produqti an gancxadebebi, SeqmnaT
modiT da ixileT Cvens saitze, ukve aTasobiT gancxadebebi daelodeba Tqven ... da ratom ar Tqveni advilia da 100% ufasod! Tqven gaqvT bevri produqti an gancxadebebi, SeqmnaT Tqveni onlain maRazia (eleqtronuli komerciis maRazia) da jgufuri gancxadebis Tqvens maRazia! Webmaster, daamateT Tqveni saiti Cvens direqtoria.
2021-01-15

vakansiis aRwera

vakansia poloneTSi taqsis mZRoli

GEO1383798
vakansia poloneTSi taqsis mZRoli
Tbilisi
  • ganaTleba : saSualo
  • gamocdileba : 1 wlidan - 3 wlamde
  • kontraqti : grZelvadiani kontraqti
  • sasurveli samuSao saaTebi : sruli ganakveTi
  • avtomanqanis marTvis mowmoba : msubuqi avtomanqana
xelfasi : 1 000$ 3 303.86lari

vakansiis detalebi

vakansia poloneTSi
taqsis mZRoli.
aplikaciebi BOLT da UBER.
qalaqi varSava.
marTvis mowmoba kategoria B.
asaki 20 wlidan.
oficialuri gaformeba.
axali avtomobilebi 2019-2020 wlis gamoSveba. sxvadasxva klasis. licenziiT. Txevad gazze. dazRveviT.
avtomobili 24 saaTi mZRolis gankargulebaSia.
muSaoba mZRolisaTvis mosaxerxebel dros.
muSaoba ori aplikaciis meSveobiT, rac aris ufro meti SekveTis miRebis garantia.
xelfasi gamomuSavebiT 1000$-dan. (xarjis gamoklebis Semdeg).
varSavaSi Casvlis Semdeg aris samuSaos dawyebasTan dakavSirebuli xarjebi:
1) fsiqo da jamrTelobis cnoba.
2) cnoba nasamarTleobis Sesaxeb.
3) avtomobilis erTi kviris qira winaswar.
4) binis erTi kviris qira winaswar.
aucilebeli piroba - rusuli enis codna, minimaluri komunikaciis doneze.
wasvla samuSao mowvevis safuZvelze (gimzadebT).
dainteresebis SemTxvevaSi darekeT Tel 574 02 89 02

kontaqti

mobiluri: (+995) 574 02 89 02