Top

reklama

gancxadebebi uZravi qoneba - saxliko.ge, ufaso gancxadebebis saiti saqarTveloSi. modiT da ixileT Cvens saitze, ukve aTasobiT gancxadebebi daelodeba Tqven ... da ratom ar Tqveni advilia da 100% ufasod! Tqven gaqvT bevri produqti an gancxadebebi, SeqmnaT
modiT da ixileT Cvens saitze, ukve aTasobiT gancxadebebi daelodeba Tqven ... da ratom ar Tqveni advilia da 100% ufasod! Tqven gaqvT bevri produqti an gancxadebebi, SeqmnaT Tqveni onlain maRazia (eleqtronuli komerciis maRazia) da jgufuri gancxadebis Tqvens maRazia! Webmaster, daamateT Tqveni saiti Cvens direqtoria.
2020-05-21

vakansiis aRwera

davasaqmeb farmacevts

GEO1355563
davasaqmeb farmacevts
Tbilisi >> varkeTili
  • ganaTleba : profesiuli ganaTleba
  • gamocdileba : 1 wlidan - 3 wlamde
xelfasi : 600lari

vakansiis detalebi

davasaqmeb farmacevts romelsac eqneba afTiaqSi muSaobis minimum 1 wliani gamocdileba.afTiaqi mdebareobs varkeTilSi. aucilebeli moTxovna asaki 40 wlamde. rusuli ena saSualo doneze.samuSao ganakveTi 8 saaTiani. xelfasi 600 lari. tel, 577000176

kontaqti

mobiluri: (+995) 577 22 55 79