Top

reklama

gancxadebebi uZravi qoneba - saxliko.ge, ufaso gancxadebebis saiti saqarTveloSi. modiT da ixileT Cvens saitze, ukve aTasobiT gancxadebebi daelodeba Tqven ... da ratom ar Tqveni advilia da 100% ufasod! Tqven gaqvT bevri produqti an gancxadebebi, SeqmnaT
modiT da ixileT Cvens saitze, ukve aTasobiT gancxadebebi daelodeba Tqven ... da ratom ar Tqveni advilia da 100% ufasod! Tqven gaqvT bevri produqti an gancxadebebi, SeqmnaT Tqveni onlain maRazia (eleqtronuli komerciis maRazia) da jgufuri gancxadebis Tqvens maRazia! Webmaster, daamateT Tqveni saiti Cvens direqtoria.
2020-12-16

vakansiis aRwera

veZeb moxucis momvlels saswrfod

GEO1385541
mcxeta sof.qsani
  • sqesi : qali
  • ganaTleba : saSualo
  • gamocdileba : kursdamTavrebuli
  • seqtorebi : jamrTeloba/sxvadasxva
  • sasurveli samuSao saaTebi : sruli ganakveTi
xelfasi : 500lari

vakansiis detalebi

moxuci aris qalbatoni, 87 wlis, mwoliare. Tviuri xelfasia 500 lari. mis: mcxeTis raioni sof.qsani.

kontaqti

mobiluri: (+995) 577 33 44 00