Top

reklama

modiT da ixileT Cvens saitze, ukve aTasobiT gancxadebebi daelodeba Tqven ... da ratom ar Tqveni advilia da 100% ufasod! Tqven gaqvT bevri produqti an gancxadebebi, SeqmnaT Tqveni onlain maRazia (eleqtronuli komerciis maRazia) da jgufuri gancxadebis Tqvens maRazia! Webmaster, daamateT Tqveni saiti Cvens direqtoria.
2019-11-30
Dudko Svetlana
Qutaisi

mobiluri: (+995) 599 54 30 09

anazRaurebis pirobebi : 700lari
  • ganaTleba : saSualo
  • gamocdileba : < 1 weli
  • sasurveli samuSao saaTebi : naxevari ganakveTi

Damlagebeli

GEO1322230
Shevitavseb ara srul grapiks,normaluli pirobebit da anazgaurebit
Download jober.ge CV : reziume (pdf) Jober.ge