Top

reklama

modiT da ixileT Cvens saitze, ukve aTasobiT gancxadebebi daelodeba Tqven ... da ratom ar Tqveni advilia da 100% ufasod! Tqven gaqvT bevri produqti an gancxadebebi, SeqmnaT Tqveni onlain maRazia (eleqtronuli komerciis maRazia) da jgufuri gancxadebis Tqvens maRazia! Webmaster, daamateT Tqveni saiti Cvens direqtoria.
2019-09-13
kirvalidze xatuna

mobiluri: (+995) 568 70 35 34

anazRaurebis pirobebi : 80lari
  • sqesi : qali
  • ganaTleba : magistraturia
  • gamocdileba : > 10 weli

movamzadeb qimia-biologiaSi

GEO1317749
movamzadeb moswavleebs qimiaSi da abiturientebs biologiaSi maRali qulis garantiiT.binaze misvliT,an CemTan mosvliT.isanSi.maqvs maRali Sedegebi wels erovnulebze.
Download jober.ge CV : reziume (pdf) Jober.ge