Top

reklama

gancxadebebi uZravi qoneba - saxliko.ge, ufaso gancxadebebis saiti saqarTveloSi. modiT da ixileT Cvens saitze, ukve aTasobiT gancxadebebi daelodeba Tqven ... da ratom ar Tqveni advilia da 100% ufasod! Tqven gaqvT bevri produqti an gancxadebebi, SeqmnaT
modiT da ixileT Cvens saitze, ukve aTasobiT gancxadebebi daelodeba Tqven ... da ratom ar Tqveni advilia da 100% ufasod! Tqven gaqvT bevri produqti an gancxadebebi, SeqmnaT Tqveni onlain maRazia (eleqtronuli komerciis maRazia) da jgufuri gancxadebis Tqvens maRazia! Webmaster, daamateT Tqveni saiti Cvens direqtoria.
2020-10-19
barmeni
jiqurashvili jaba
rustavi

mobiluri: (+995) 557 90 91 26

  • sqesi : mamakaci
  • ganaTleba : saSualo
  • gamocdileba : 1 wlidan - 3 wlamde
  • kontraqti : grZelvadiani kontraqti
  • sasurveli samuSao saaTebi : sruli ganakveTi

barmeni

GEO1379067
gamarjobaT. veZeb samsaxurs barmenis Taobaze. gamocdileba:saqarTvelos barmenTa asociacia damTavrebuli. vmuSaobdi kaCreTis ambasadorSi tel:557909126
Download jober.ge CV : reziume (pdf) Jober.ge