Top

reklama

yvelaferi...
yvelgan!
ufaso gancxadebebi
gancxadebebi uZravi qoneba - saxliko.ge, ufaso gancxadebebis saiti saqarTveloSi. modiT da ixileT Cvens saitze, ukve aTasobiT gancxadebebi daelodeba Tqven ... da ratom ar Tqveni advilia da 100% ufasod! Tqven gaqvT bevri produqti an gancxadebebi, SeqmnaT.

xSirad dasmuli kiTxvebi

 • rogor moviqce, Tu ver vaxerxeb Cemi el-fostiT avtorizacias?
  avtorizaciasTan dakavSirebuli problemebi SeiZleba gamowveuli iyos ramodenime mizeziT:
  1. uTiTebT araswor parols;
  2. arasworad SegyavT el.fostis misamarTi;
  3. Tqveni profili ar aris gaaqtiurebuli.
  pirvel or SemTxvevaSi, scadeT informaciis xelaxla Seyvana, an daaWireT parolis aRdgenas. xolo, Tu sistema gTxovT angariSis gaaqtiurebas, es niSnavs, rom Tqven yuradReba ar migiqceviaT el. fostis daregistrirebisas miRebul Setyobinebaze, romelSic miTiTebuli iyo profilis gaaqtiurebis bmuli. am SemTxvevaSi, moZebneT Tqvens el-fostaze Cven mier miRebuli Setyobineba profilis aqtivaciis bmuliT da gadadiT masze, an mogvwereT bmulis xelaxla gamogzavnis moTxovna.
 • ramdeni gancxadebis gamoqveyneba SemiZlia?
  ufaso gancxadebebis gamoqveynebis limiti Cvens saitze SeuzRudavia.  Tumca, ar SeiZleba ganmeorebiT erTi da igive gancxadebis gamoqveyneba, pirvel rigSi unda waSaliT Zveli maTgani da Semdgom gamoaqveynoT axali.
 • ramdeni suraTi SemiZlia avtvirTo?
  SegiZliaT atvirToT maqsimum 9 suraTi.
 • davamate gancxadeba da ratom ar Cans?
  gancxadebis daregistrirebis Semdgom, man unda gairos moderacia, rasac Wirdeba maqsimum 24 saaTi. moderaciis gavlis Semdgom Tqven mogivaT Setyobineba el. fostaze gancxadebis statusis Sesaxeb. im SemTxvevaSi, Tu Tqveni gancxadeba am drois ganmavlobaSi ar aisaxa „Cemi gancxadebebis“ ganyofilebaSi, e.i gancxadeba ar dagidasturdaT, es ki imas niSnavs rom Tqveni gancxadeba ar akmayofilebda Cveni saitis wesdebas.
 • ras niSnavs gancxadebis kodi anu ID?
  TiToeul gancxadebas aqvs Sesabamisi unikaluri kodi, romelic SegiZliaT ixiloT gancxadebis saTauris qveS. mag: GEO123456
 • rogor movZebno gancxadeba?
  sasurveli gancxadebis mosaZebnad, saZiebo sistemaSi miuTiTeT Sesabamisi sityva an gancxadebi kodSi miuTiTiT Sesabamisi gancxadebis ID.
 • ras niSnavs "Tqveni profili dablokilia?"
  Tu sistema gatyobinebT, rom Tqveni profili dablokilia, es imas niSnavs, rom Tqven mier daregistrirebuli arc erTi gancxadeba ar gamoqveyndeba saitze, radganac Tqveni qmedebebi ewinaaRmdegeboda Cveni saitis wesdebas. profilis dablokvis SemTxvevaSi, unda mogvmarToT kontaqtis formiT da werilobiT dagvidasturoT saitis wesebis gacnoba da Tanxmoba, rom samomavlod maTi dacviT gaagrZelebT saitis resursiT sargeblobas. profilis ganmeorebiTi dablokvis SemTxvevaSi misi aRdgena fasiania, amitom, gTxovT, yuradRebiT gaecnoT Cvens wesebs, raTa Tavidan aiciloT dablokvis SesaZlebloba.
 • ra unda gavakeTo, Tu viRacam daukiTxavad miuTiTa Cemi piradi informacia Tavis gancxadebaSi?
  Tu aRmoaCenT, rom mesame piris mier daukiTxavad moxda Tqveni piradi informaciis gasajaroeba, unda mogvweroT gancxadebis kodi da daadasturoT rom masSi miTiTebuli informacia Tqven gekuTvniT (magaliTad, dagvirekoT gancxadebaSi miTiTebuli telefonis nomridan), an gaasaCivroT gancxadeba da Cveni operatori dagikavSirdebaT gancxadebaSi miTiTebul sakontaqto nomerze, informaciis gadasamowmeblad, ris Semdegac moxdeba gadawyvetilebis miReba gancxadebis waSlaze an informaciis Secvlaze.
 • rogor gamovexmauro gancxadebis avtors?
  avtorTan dakavSireba SegiZliaT gancxadebaSi miTiTebuli sakontaqto nomris saSualebiT, an Tu telefoni ar aris miTiTebuli, SegiZliaT miweroT werili el. fostis gagzavnis funqciis saSualebiT (gadadiT kontaqtis nawilSi ganTavsebul bmulze: "el-fostis gagzavna").
 • rodis SemiZlia gancxadebis gasaCivreba?
  Tu Tqven aRmoaCenT rom gancxadebis ganmTavsebeli pirovneba an kompania aqveynebs araswor informacias, an gancxadebis teqsti asaxavs pirovnebis Seuracxmyofel konteqsts (an sxva raime darRvevis aRmoCenis SemTxvevaSi), SegiZliaT mimarToT gancxadebis gasaCivrebas da Cveni operatori gadaamowmebs Tqven mier mowodebul informacias, ris Semdegac moxdeba Sesabamisi zomebis miReba.
 • ras niSnavs internet-maRazia?
  internet-maRazia aris sivrce, sadac SegiZliaT Tavi mouyaroT yvela Tqvens gancxadebas da SeqmnaT Tqveni onlain marketi. onlain maRazias unda qondes Tqveni kompaniis logo, misamarTi da mokle aRwera. Tqven SegiZliaT airCioT gancxadebebi, romlebic gsurT rom daematos maRaziaSi. vinaidan, internet-maRazia saSualebas aZlevs momxmarebels daaTvalieros yvela Tqveni gancxadeba erTdroulad, es aris Tqveni gancxadebebis popularizaciis saukeTeso SesaZlebloba.