Top

reklama

modiT da ixileT Cvens saitze, ukve aTasobiT gancxadebebi daelodeba Tqven ... da ratom ar Tqveni advilia da 100% ufasod! Tqven gaqvT bevri produqti an gancxadebebi, SeqmnaT Tqveni onlain maRazia (eleqtronuli komerciis maRazia) da jgufuri gancxadebis Tqvens maRazia! Webmaster, daamateT Tqveni saiti Cvens direqtoria.
2019-06-24

vakansiis aRwera

veZeb samuSaos var 15 wlis

GEO1305496
Tbilisi
  • sqesi : qali
  • ganaTleba : arasruli saSualo
  • gamocdileba : damwyebi
  • mobiloba : regionaluri
  • kontraqti : grZelvadiani kontraqti, sazafxulo saqme
  • sasurveli samuSao saaTebi : 3-8

vakansiis detalebi

ukeTesi iqneba karebze gazeTebis an flaerebis gavrceleba Tu gWirdebaT gogona romelic flaerebs daarigebs SemexmianeT nomerze-555790925

kontaqti

mobiluri: (+995) 555 79 09 25

el-fosta: